Sau kiểm toán, Hải Phát Invest hóa lãi thành lỗ
ngày phát hành:2023-09-10 11:52    Số lần nhấp:152

Theo báo cáo kiểm toán, năm 2022, doanh thu thuần của HPX đạt 1.210 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 253 tỷ đồng, giảm 26%; biên lợi nhuận gộp đạt 20,9%, giảm nhẹ so với năm trước là 24,3%.

Trong năm, doanh thu tài chính đạt 146 tỷ đồng, giảm 68%; trong khi đó, chi phí tài chính tăng 42%, đạt 352 tỷ đồng.

Dù có thêm 11 tỷ đồng lãi trong công ty liên doanh cũng như tiết giảm 65% chi phí bán hàng và 43% chi phí quản lý doanh nghiệp, HPX vẫn lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 28 tỷ đồng.

Khoản lợi nhuận khác 15 tỷ đồng là không đủ để cứu vãn cho lợi nhuận của HPX.

Kết năm 2022, HPX lỗ trước thuế 12,6 tỷ đồng, lỗ sau thuế 58 tỷ đồng - thụt lùi rất sâu so với khoản lãi sau thuế 285 tỷ đồng của năm trước đó.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của HPX là 9.467 tỷ đồng, giảm 1,1% so với đầu năm. 78% tài sản là các khoản phải thu và hàng tồn kho. Trong đó,Hồ sơ công ty các khoản phải thu đạt 3.630 tỷ đồng, chiếm 38% tổng tài sản; hàng tồn kho đạt 3.778 tỷ đồng, chiếm 40% tổng tài sản.

Nợ phải trả tại ngày kết năm 2022 là 6.009 tỷ đồng, giảm 0,7% so với đầu năm. Đáng chú ý là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 1.097 tỷ đồng, tăng 39 lần so với đầu năm. Nợ vay khá lớn, đạt 3.317 tỷ đồng.

Với vốn chủ sở hữu là 3.457 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của HPX là 1,73 lần.

Dòng tiền kinh doanh năm 2022 của HPX dương 244 tỷ đồng, chủ yếu do tăng các khoản phải trả. Trong năm 2022, công ty đã tăng cường thu hồi cho vay, bán lại công cụ của đơn vị khác, thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác và nhận về lãi cho vay, cổ tức. Điều này giúp dòng tiền đầu tư dương tới 759 tỷ đồng. Nhờ đó, công ty giảm được rất đáng kể dòng tiền đi vay và tăng cường trả nợ gốc vay.

Dù lưu chuyển tiền thuần cả năm âm 488 tỷ đồng, HPX vẫn còn lượng tiền và tương đương tiền 146 tỷ đồng khi kết thúc năm 2022.